Työnohjaus

”Ohjauksella oivalluksiin”

Mitä työnohjaus on?

Suomen Työnohjaajat ry:n mukaan “työnohjaus on työhön, työyhteisöön ja omaan työhön liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden tarkastelua ja jäsentämistä koulutetun työnohjaajan avulla. Työnohjauksen tavoitteena on vapauttaa voimia, luovuutta ja ajattelua työhön ja sen rajojen tunnistamiseen.“ Työnohjauksella tavoitellaan ammatillisen identiteetin vahvistumista, työyhteisön vuorovaikutusprosessien sujuvuutta, hyvinvoinnin ja jaksamisen lisääntymistä sekä oppimiskokemusten jakamista jatkuvasti muuttuvassa työelämässä.

 

Työnohjauksen tutkittuja hyötyjä

  • Työtehtävien ja –roolien selkiytyminen yksilö-, ryhmä- ja organisaatiotasolla
  • Työprosessien sujuvoituminen
  • Työelämätaitojen vahvistuminen
  • Resilienssin ja muutosvalmiuden lisääntyminen
  • Johtamisen kehittyminen
  • Työssajaksamisen tukeminen
  • Tuottavuuden ja kilpailukyvyn kasvun mahdollistuminen

Työnohjauksen muodot

Tarjoan yksilöiden, tiimien ja erilaisten ryhmien, esihenkilöiden ja yhteisöjen tarpeisiin sopivaa työnohjausta ratkaisu- ja voimavarakeskeisiä menetelmiä hyödyntäen. Ohjaus voidaan  toteuttaa 60-90 minuutin mittaisina säännöllisinä tapaamisina.

Yksilöohjaus: Tarjoan peilauspinnan asiakkaan omaan työhön liittyvien tärkeiden teemojen ja tunteiden työstämiseen, mahdollisuuden ammatillisen identiteetin kehittymiseen sekä muutoksessa kasvamiseen. Tuen asiakasta perustehtävässä ja työssä jaksamisessa.

Ryhmätyönohjaus: Ryhmä voi koostua saman ammatin tai saman toimialan edustajista tai se voi olla osa työyhteisöä. Ryhmä voi muodostua myös eri työyhteisöjen jäsenistä. Ryhmätyönohjauksessa käsitellään ryhmälle tärkeitä työhön liittyviä teemoja, jotka liittyvät usein työn tekemisen sujuvuuteen, työssäjaksamiseen, työssä tapahtuvaan vuorovaikutukseen tai muutokseen. Työnohjaajana tuen ryhmän jäsenien rakentavaa vuorovaikutusta ja työelämätaitojen monipuolistumista.

Yhteisöohjaus: Yhteisöohjauksessa ohjattavat ovat saman työyhteisön jäseniä (saman toiminnallisen kokonaisuuden jäsenet). Usein yhteisöohjauksessa ovat läsnä myös esihenkilö/esihenkilöt, jolloin työnohjaus toimii luontevana keskustelualustana asioille, jotka sekä esihenkilöt että työntekijät kokevat tärkeinä. Työnohjaajana autan ohjattavia löytämään uusia ja luovia näkökulmia työhön, kehittämään sujuvampia työnteon prosesseja, parantamaan tiedonkulkua ja vuorovaikutusta, osallistumaan aktiivisesti työssä ilmenevien haasteiden ratkaisemiseen ja löytämään yksilöllisiä ja yhteisöllisiä voimavaroja työssäjaksamisen tueksi.

Esihenkilötyönohjaus: Esihenkilötyöhön kohdistuu jatkuvasti kovia odotuksia monelta eri taholta, joten ohjaus on luonnollinen paikka pohtia esihenkilötyön vaatimuksia, rajoja, mahdollisuuksia ja voimavaroja. Oman ammatillisen identiteetin ja johtajuuden eri puolien peilaaminen työnohjaajan kanssa luo tilaa ammatilliselle kasvulle ja jatkuvan muutoksen virrassa menestymiselle. Oman roolin ja perustehtävän kirkastaminen tukee esihenkilön jaksamista ja työhyvinvointia.

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous tarpeisiisi sopivasta työnohjauksesta! Tarjoan työnohjauspalveluita Keski-Suomen ja Pirkanmaan alueilla sekä etäohjauksen välityksellä kaikkialle Suomeen.